Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Rock Radio

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě umístěném na internetových stránkách eshop.rockovyradio.cz a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ 27604942, DIČ CZ27604942, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148 a touto společností provozovaný internetový obchod na internetových stránkách eshop.rockovyradio.cz. Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu na internetových stránkách eshop.rockovyradio.cz. Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument. . Veškeré ceny zobrazované na stránkách Rock Rádia jsou včetně příslušné sazby DPH. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou.

2. Pokud je kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy těmito podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele").

3.Spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

4.Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

B. Objednávka

1. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží nabízeného na internetových stránkách eshop.rockovyradio.cz. O této dostupnosti bude zákazník informován na základě poptávky.

2. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového formuláře internetového obchodu na stránkách eshop.rockovyradio.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.

3. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.

4. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky prodávajícího kupujícímu, čímž vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

5. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na eshop.rockovyradio.cz tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

6. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se zákonem č.101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i sídlo prodávajícího.

8. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou v hotovosti při odběru zboží v sídle prodávajícího.

9. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. U smlouvy se spotřebitelem si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení smlouvy bez udání důvodu po dobu 14 dní od doručení zboží. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

C. Platební podmínky 

1. Veškeré ceny zobrazované na internetových stránkách Internetového obchodu jsou včetně příslušné sazby DPH. 

2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

b) bezhotovostně převodem na účet;

D. Dodací podmínky

1. Obvyklou lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí deset až patnáct pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou. V období od 1. listopadu do 31. prosince se lhůta pro doručení objednaného zboží prodlužuje až na 20 pracovních dní.

2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.

4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku.

5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

6. Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.

7. Kupující má možnost si zvolit jako způsob doručení „osobní odběr na pobočce“ nebo „osobní převzetí ve skladu“. Pobočkou nebo skladem se pro účely doručení rozumí provozovna prodávajícího na adrese MEDIA MARKETING SERVICES a.s., U tří lvů 5, 370 01 České Budějovice.

8. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad a kopie objednávky.

E. Reklamace

1. Délka záruky prodávaného zboží je pro spotřebitele 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Je-li reklamace neoprávněná, záruční doba se neprodlužuje. Pokud byla  reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začíná běžet nová záruční doba.

2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a funkční vady zboží.

3. Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé,

b) vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením a použitím, které jsou v rozporu s přiloženým návodem, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením,

c) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

d) vady vzniklé mechanickým poškozením zboží

e) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

f) zboží, které bylo upravováno zákazníkem,

g) zboží, které bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

4. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

5. Podstatné porušení smlouvy 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a)na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b)na odstranění vady opravou věci,

c)na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy –viz níže odstavec 6. článku D. těchto obchodních podmínek.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. 

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7. Prodávající rozhodne o reklamaci Kupujícího spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.8. Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění nebo jeho reklamovanou část. Spotřebitel předloží spolu s reklamovaným předmětem daňový doklad dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění. Náklady na přepravu zboží si hradí zákazník.

9. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

10. Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která zákazník uplatňuje, je třeba sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu prodávajícímu.

11. Prodávající po prohlídce reklamovaného předmětu:

a) uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí,

b) pokud není možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví zákazníkovi písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy,

c)na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

12. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem.

13. Prodávající může od kupujícího požadovat kompletní příslušenství, které obdržel zákazník při koupi zařízení. Při nedodání příslušenství na základě tohoto požadavku, může být reklamace zamítnuta.

14. Reklamovaný předmět vydá prodávající po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí zboží, předložení občanského průkazu (nebo obdobného průkazu umožňujícího identifikaci osoby) se shodným jménem jako je na kupní smlouvě či doložením že přebírající je jednatelem firmy na níž byla vystavena kupní smlouva. Nevyzvedne-li si zákazník vyřízenou reklamaci do 30 dnů od ode dne kdy musí být reklamace ukončena, může mu být účtováno skladné ve výši 30,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí zákazníkem. Pokud si zákazník zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného.

15. Každý kupující, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s prodejcem obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz nebo zde.

16. Dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce.

F. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle ustanovení § 1829 odst. 1občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Výjimku tvoří případy specifikované v bodě 6. článku E těchto obchodních podmínek.

2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se děje tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu prodávajícího, které je nepoškozené a zároveň bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím.

3. O tomto úkonu bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího na promotion@rockovyradio.cz. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu do 30 dnů od navrácení zboží. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro převod peněžních prostředků zvolenou formou.

4. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky není prodávající oprávněn převzít a není pokládáno za řádné vrácení zboží kupujícím.

5. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

6. Kupující, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

a. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e. na dodávku novin, periodik a časopisů,

f. spočívající ve hře nebo v loterii.

7. Pokud kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

G. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající tímto informuje kupujícího o zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo, a to za účelem splnění smluvního závazku prodávajícího dle kupní smlouvy. Kupující tímto uděluje prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování svých osobních údajů uvedených v předchozí větě k vlastním marketingovým aktivitám prodávajícího.

2. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího, a nejsou poskytovány třetím osobám vyjma přepravců PPL s.r.o. a Česká pošta, kterým jsou předávány pouze osobní údaje nezbytně nutné pro přepravu zboží kupujícímu.

3. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány elektronicky a pouze po dobu tří (3) let od jejich poskytnutí.

4. Prodávající tímto informuje kupujícího:

1) o jeho právu požadovat opravu svých osobních údajů, 

2) o jeho právu přístupu k osobním údajům v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně osobních údajů, tedy právu požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů s tím, že prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat,

3) pokud kupující zjistí nebo se bude domnívat, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

               a) požádat prodávajícího o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů.

5. Kupující může uplatňovat svá práva vyplývající ze zpracování jeho osobních údajů, a to kdykoliv prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese promotion@rockovyradio.cz.

H. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním obchodných sdělení prostřednictvím elektronické pošty na adrese promotion@rockovyradio.cz.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat na e-mailové adrese promotion@rockovyradio.cz.

I. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách eshop.rockovyradio.cz.

2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. B těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 1. 9. 2017.